Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Nouveau Né
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Nouveau Né afgesloten zorgovereenkomsten.

lnschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.
De te leveren zorg:

 • Kraamzorg Nouveau Né biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald .De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg 2019 €4,40 per uur
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt zal er een tussentijdse evaluatie plaats vinden om te toetsen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. lndien de zorg niet naar wens is, zal Kraamzorg Nouveau Né met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Kraamzorg Nouveau Né doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen overige teams van coöperatie kraamzorggroep als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg Nouveau Né altíjd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uur tarief is € 49,69/uur
ARBO-richtlijnen (Arbeid Omstandigheden Wet)
 • Kraamzorg Nouveau Né werkt volgens de ARBO richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. lndien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 90 cm staan.
Vervoer
 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.
 • Als op het adres, waar zorg geleverd dient te worden, een betaald parkeren zone is dan dient de cliënt zorg te dragen voor een bezoekerspas. ls deze niet aanwezig dan worden de kosten voor het parkeren aan het einde van de zorg aan de cliënt gefactureerd.

Annulering

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag

 • onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, (dreiging met)geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

 • Kraamzorg Nouveau Né kan aansprakelíjk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkter zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugderijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Nouveau Né. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-

Verstrekking volmachten

 • De kraamverzorgende/zorgverlener maakt geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Kraamzorg Nouveau Né. lndien dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de klacht worden gemeld bij Coöperatie Kraamzorggroep of de klachtenfunctionaris van onze branche organisatie Bo geboortezorg.

Geheimhouding en privacy

 • Kraamzorg Nouveau Né dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Kraamzorg Nouveau Né werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.cooperatiekraamzorggroep.com
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens ( WPB) en de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bii beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Nouveau Né als wel de cliënt. lndien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Kraamzorg Nouveau Né zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Nouveau Né wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Kraamzorg Nouveau Né en diegene die in opdracht van Kraamzorg Nouveau Né betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens:
Kraamzorg Nouveau Né is gevestigd aan:
Bachbaan 83
3208 BA  Spijkenisse
06-23379280

Contactgetevens Bo geboortezorg:
Bo Geboortezorg
Europalaan 500 (unit W.4.3/ W 4.4)
3526 KS Utrecht
info@kraamzorgnouveaune.com
Kraamzorg Nouveau Né staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr:63943875